بر اساس برند سالت نیکوتین

بر اساس مقدار نیکوتین

 • 20 میلی گرم
 • 25 میلی گرم
 • 30 میلی گرم
 • 35 میلی گرم
 • 40 میلی گرم
 • 50 میلی گرم

بر اساس حجم سالت

 • 10 میلی لیتر
 • 30 میلی لیتر

بر اساس طعم سالت

 • میوه ای
 • دسر
 • خنک
 • نوشیدنی
 • تنباکویی
 • آبنباتی